“temiz niyet”le yola çıktık…

  31 Nisan 2022

Mavi İklim Yeşil Dünya Hareketi Tüketici Derneği (MİYED)’nin kuru- luşunu açıklayan MİYED Genel Başkanı Bingül Ceviz; “insanlı-ğın, dünya için yeni bir öyküye gereksinimi var” dedi.

Mavi İklim Yeşil Dünya Hareketi Tüketici Derneği MİYED Genel Başkanı Bingül Ceviz konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştır:

Dünyanın kendini yenileme ve üretme hızı ile gezegeni paylaşan canlıların ya- şamlarını sürdürebilmeleri için kaynakları tüketme hızı arasındaki eşitsizlik, iklim krizi başlığı altında dünya gündeminde, giderek artan oranda yer alıyor.

Bir eşikten sonra, dünya kaynaklarının canlı yaşamın sürdürülebilir olmasını sağlayamayacağını kabul eden uluslar ailesi çeşitli önlemleri yaşama geçirme konusunda birlikte hareket etmeye gayret ediyor. Nitekim Türkiye Cumhuriyeti de, TBMM’nin 6 Ekim 2021 tarihinde aldığı karar ile bu ortak mücadelenin bel- gesi olan Paris Anlaşmasının 192. tarafı oldu.

Paris Anlaşması ile taraf ülkelerin küresel iklim krizine yönelik mücadele kap- samında üstlenmiş oldukları yükümlülükler gereği devletin yapılanmasında buna ilişkin yeni düzenlemeler ve dönüşüm çalışmaları da başlamış bulunmak- tadır.

Ülkemizin bu anlaşma gereği yerine getirmeyi taahhüt ettiği çalışmalara sivil toplum adına paydaş olarak katılmak; öte yandan küresel iklim krizi olarak be- lirlenen sorunsalın bilimsel zeminde tartışılmasını sağlayarak, dünya halkları- nın bu kavrama, azımsanmayacak yoğunluktaki karşı duruşlarının da dile gel- mesini sağlamak ve son tahlilde “kirli üretim-vahşi tüketim”in önüne geçil- mesi için Mavi İklim Yeşil Dünya Hareketi Tüketici Derneği (MİYED) kuru- luş işlemlerini tamamlayarak, çalışmalarına başlamıştır.

Bingül Ceviz’in Genel Başkanı olduğu MİYED yönetim kurulu; Av. Arife Gökka- ya, Av. Neslihan Evci, iş insanı Murat Akseven, enerji uzmanı Abdurraman Öz- kaynak’tan oluşmaktadır.

Bingül Ceviz
Genel Başkan

Back To Top